Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Chodaki.pl obowiązujący od 25 maja 2018 r.

Firma CHODAKI.PL ma na celu zadowolenie Klienta i bezwzględnie przestrzega praw konsumenta.

Regulamin Sklepu Chodaki.pl zawiera postanowienia zgodne z Ustawą o Prawach Konsumenta.

W przypadku ewentualnej niejasności lub posądzenia o niezgodność postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować, a wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy Chodaki.pl, zwany dalej Sklepem lub Sklepem Internetowym, dostępny pod adresem https://chodaki.pl jest firma CHODAKI.PL Monika Witkowska, z siedzibą w Wejherowie przy Placu Jakuba Wejhera 12, 84-200 Wejherowo, NIP 5881770001, Regon: 221624318, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki.


Adres do korespondencji, reklamacji, zwrotu i wymiany towarów:

CHODAKI.PL Monika Witkowska,
Pl. Wejhera 12,
84-200 Wejherowo,
Adres e-mail: sklep@chodaki.pl,
Numer telefonu: 608 804 718 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora)

 1. Firma CHODAKI.PL za pośrednictwem Sklepu Internetowego Chodaki.pl prowadzi sprzedaż towarów (jest Sprzedawcą) oraz świadczy bezpłatne usługi „Formularz zamówienia”, „Konto Użytkownika” oraz „Newsletter” (jest Usługodawcą).
 2. Użytkownik, zwany również Kupującym, może kontaktować się ze Sklepem Chodaki.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach 8:00-18:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Użytkowników (Kupujących i Usługobiorców) Sklepu Internetowego Chodaki.pl, będących Konsumentami, jak również do przedsiębiorców.
 4. Firma CHODAKI.PL jest administratorem danych osobowych przetwarzanym w związku z realizacją świadczonych usług będących przedmiotem niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. W regulaminie stosuje się następujące pojęcia:

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://chodaki.pl.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – przedsiębiorca CHODAKI.PL Monika Witkowska prowadzący sklep internetowy Chodaki.pl

PRODUKT, TOWAR – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

KLIENT – osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorca, którzy zawarli lub zamierzają zawrzeć Umowę Sprzedaży za Sprzedawcą

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego

USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna będąca konsumentem lub przedsiębiorca, korzystający lub zamierzający korzystać z usługi elektronicznej

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika, do rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych tj: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail i ustawienie hasła oraz zaakceptowanie oświadczenia następującej treści:

„Zapoznałem się z regulaminem sklepu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)”.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

KONTO UŻYTKOWNIKA – usługa elektroniczna, polegająca na przechowywaniu danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji oraz informacji o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, w systemie teleinformatycznym usługodawcy

NEWSLETTER – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnej ofercie i promocjach dla Użytkownika.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane poprzez Formularz Zamówienia i mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. W Sklepie Internetowym Chodaki.pl świadczone są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto Użytkownika oraz Newsletter.
 2. USŁUGA FORMULARZ ZAMÓWIENIA – korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili pierwszego kliknięcia przycisku DO KOSZYKA znajdującego się przy produkcie; w tym momencie następuje dodanie produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Pozostałe pola formularza zamówienia, dotyczące Klienta oraz Umowy Sprzedaży, których wypełnienie jest obowiązkowe w procesie składania zamówienia to (a) dane dotyczące Klienta (tzw. dane płatnika): w przypadku Klientów indywidualnych: imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, numer budynku, miejscowość, kod pocztowy; w przypadku, gdy Klientem jest przedsiębiorca obowiązkowe jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP; (b) dane dotyczące Umowy Sprzedaży: produkt/y, ilość produktów, sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy.

Podanie numeru telefonu w formularzu zamówienia jest dobrowolne, lecz może ułatwić lub przyspieszyć kontakt z Kupującym podczas realizacji zamówienia. Aby dokończyć składanie zamówienia należy nacisnąć przycisk POTWIERDŹ ZAKUP.

Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą uprzedniego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.

 1. USŁUGA KONTO UŻYTKOWNIKA – korzystanie z usługi jest możliwe po wykonaniu następujących kroków: (a) wypełnieniu Formularza Rejestracji: aby wyświetlić formularz należy kliknąć przycisk REJESTRACJA (b) następnie wymagane jest podanie danych osobowych tj: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, ustawienie hasła oraz zaakceptowanie oświadczenia następującej treści: „Zapoznałem się z regulaminem sklepu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)”; (c) kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

Do Użytkownika na adres e-mail  zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zakończenie procesu rejestracji Użytkownika w Sklepie i z chwilą tą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi i usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chodaki.pl lub pisemnie na adres firmy CHODAKI.PL.

 1. USŁUGA NEWSLETTER – korzystanie z usługi Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane wiadomości e-mail nazywane Newsletter i kliknięciu przycisku „ZAPISZ”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularzu Rejestracji w trakcie zakładania Konta Użytkownika – wtedy z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na usługę Newsletter. Z chwilą, gdy Użytkownik otrzyma na adres e-mail potwierdzenie zapisania do usługi Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych Newsletter. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Usługa świadczona jest nieodpłatnie, a Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w zakładce Newsletter i kliknięciu przycisku USUŃ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chodaki.pl lub pisemnie na adres firmy CHODAKI.PL.
 2. W celu korzystania z usług elektronicznych Usługobiorca powinien posiadać (a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (b) przeglądarkę internetową na przykład Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej (c) włączoną obsługę plików Java Script oraz możliwość zapisu plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdują się w Polityce prywatności.
 3. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH ELEKTRONICZNIE przez Usługodawcę oraz inne związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana osobnej części regulaminu Użytkownik może składać na przykład: (a) pisemnie na adres: CHODAKI.PL, ul. Chmielewskiego 23, 84-200 Wejherowo; (b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@chodaki.pl.

Uprzejmie prosi się Użytkownika o podanie w opisie reklamacji w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; przedstawienie żądania; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – są to jedynie zalecenia, które ułatwiają rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA KUPUJĄCYM UMÓW SPRZEDAŻY
 1. Informacje o towarach wraz z cenami prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym Chodaki.pl  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia
 4. Użytkownik może składać zamówienia i zawierać umowy sprzedaży w Sklepie bez dokonywania rejestracji (tzw. Użytkownik niezarejestrowany) lub po dokonaniu rejestracji (tzw. Użytkownik zarejestrowany, posiadający Konto Użytkownika).
 5. Składanie zamówień za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na stworzone podczas rejestracji konto Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
 7. Zakupy bez dokonywania rejestracji (przez Użytkownika niezarejestrowanego) wymagają każdorazowego podania danych osobowych niezbędnych do procesu realizacji zamówienia tj. w przypadku Klientów indywidualnych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, ulicy, numeru budynku, miejscowości, kodu pocztowego; w przypadku gdy Klientem jest firma obowiązkowe jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w poprzednim punkcie regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 11. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach transakcyjnych, jeżeli takowe  występują, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie sklepu. Zmiana cen lub towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 13. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony przez obsługę Sklepu w celu podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od umowy).
 14. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
   2. Płatności elektroniczne (tzw. płatność on-line, e-transfer, Visa/MasterCard, PayPal) za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://dotpay.pl.
  2. Przelew tradycyjny - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Numer rachunku mBank 75 1140 2004 0000 3502 7417 9550, CHODAKI.PL Monika Witkowska
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
  4. Termin płatności:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 1. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
  2. Dostawa produktu dostępna jest na terenie Polski.
  3. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy produktu:
   1. Przesyłka kurierska (kurier GLS)
   2. Przesyłka kurierska pobraniowa (kurier GLS)
   3. Poczta Polska - przesyłka ekonomiczna (Paczka48, Kurier48)
   4. Poczta Polska - przesyłka priorytetowa (Paczka24)
   5. Poczta Polska - przesyłka pobraniowa ekonomiczna (Paczka48, Kurier48)
   6. Poczta Polska - przesyłka pobraniowa priorytetowa (Paczka48, Kurier48)
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy Produktu
  7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem początek biegu terminu dostawy liczy się – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 – poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego.
  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie wybranej przez Klienta. Do zachowania terminu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład poprzez: (1) wiadomość e-mail wysłaną na adres sklep@chodaki.pl; (2) w formie pisemnej na adres CHODAKI.PL ul. Chmielewskiego 23, 84-200 Wejherowo.
  3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe:

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

CHODAKI.PL ul.

 Pl. Wejhera 12,

 84-200 Wejherowo

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na podstawie zamówienia numer ... z dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 ..............................

podpis konsumenta

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży liczy się od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument zwraca produkt na adres: ul. Chmielewskiego 23, 84-200 Wejherowo.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. PROCEDURA REKLAMACJI PRODUKTU
  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej na mocy rękojmi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w art. 556–576 Kodeksu cywilnego.
  2. Jeżeli Towar ma wady Klientowi przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego: (a) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo (b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeśli nastąpi wymiana lub naprawa towaru a konsument ponownie złoży reklamację – sprzedawca ma obowiązek zwrotu środków.
  3. Konsument może zgłosić niezgodności towaru z umową w ciągu jednego roku od stwierdzenia wady w okresie dwóch lat od wydania towaru konsumentowi.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób jej rozstrzygnięcia. Kupujący może skorzystać przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji zawierającego: (1) imię i nazwisko (2) numer zamówienia (3) opis wady towaru (4) datę zakupu (5) zdjęcia uszkodzenia towaru.
  5. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu towaru w Sklepie Internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie przelewu itp.) lub inny odkument umożliwiający zidentyfikowanie transakcji.
  6. Reklamacja może zostać przesłana elektronicznie na adres e-mail sklep@chodaki.pl lub na adres firmy CHODAKI.PL.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na adres ul. Chmielewskiego 23, 84-200 Wejherowo. Klient odsyła towar na koszt Sprzedającego. Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, stowarzyszeń, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
   4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) przedstawiamy poniżej ważne informacje na temat danych osobowych naszych Klientów, zbieranych przez Chodaki.pl Monika Witkowska w celu realizacji zamówienia, wysyłki newslettera i świadczenia innych usług.

 

1.   Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych osobowych jest Chodaki.pl Monika Witkowska z siedzibą w Wejherowie przy Pl. Wejhera 12, NIP 5881770001.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

– pod numerem telefonu 608 804 718

– pod adresem e-mail na adres: sklep@chodaki.pl

– pisząc na adres: Chodaki.pl Monika Witkowska, Pl. Wejhera 12, 84-200 Wejherowo.

 

2.   Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia, zakładania konta, zapisu na newsletter lub w wyniku prowadzonej korespondencji związanej z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym.

 

3.   W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Dane będą przetwarzane w celu:

•   realizacji zamówień – zawieranych umów sprzedaży,

•     wystawiania dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji

•   komunikacji związanej ze świadczeniem usług – obsługa zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży, informowanie o statusie zamówień i transakcji

•   monitoringu płatności za zakupione towary

•   obsługi reklamacji i innych roszczeń (zwroty, rękojmia)

•   dostarczania treści o charakterze reklamowym, promocyjnym i marketingowym np. ulotki, informacje handlowe, mailing,

•   wysyłki newslettera (przetwarzanie Twoich danych odbywa się tylko wtedy, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tego typu treści)

•   dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.

 

4. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty zewnętrzne, w związku z usługami, jakie te podmioty świadczą na rzecz firmy Chodaki.pl, w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług (poczta, firmy kurierskie, operator płatności, dostawcy usług prawnych oraz działające na naszą rzecz firmy informatyczne ).

 

4.   Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie, nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

5.   Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Zgodę na przetwarzane Twoich danych możesz wycofać w każdym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

6. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

a) Dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);

b) Sprostowania (poprawienia) danych;

c) Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);

e) Przeniesienia danych do innego administratora.

 

7.Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

W każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj https://giodo.gov.pl/

 

8.Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Nie podanie wymaganych przez nas danych uniemożliwi nam realizację złożonego przez Ciebie zamówienia lub sprawi, że nie będziesz mógł otrzymywać od nas newslettera.

 

9.Czy Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

 

10. Polityka dotycząca plików cookies.

 

Sklep internetowy Chodaki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji poza tymi, które są zawarte w plikach cookies. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z poniższą polityką.

Czym są pliki cookies? Chodaki.pl Monika Witkowska, właściciel sklepu internetowego Chodaki.pl, informuje, że termin „cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które w czasie korzystania z niniejszego serwisu zostaną zapisane na komputerze Użytkownika. Dzięki cookies możliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji przewidzianych na stronie internetowej rynek-ksiazki.pl. Pliki cookies stanowią także potwierdzenie oglądania określonych treści serwisu przez Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności strony jest ograniczony.

Strona Chodaki.pl wykorzystuje pliki cookies do:

   dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony

   tworzenia statystyk o korzystaniu z serwisu, umożliwiających ulepszanie i optymalizację serwisu

 

Uprzejmie informujemy o możliwości wprowadzania zmian do polityki prywatności sklepu Chodaki.pl. O ewentualnych zmianach niezwłocznie poinformujemy Użytkowników serwisu drogą e-mailową oraz w zakładce polityka prywatności.

Wszystkich Użytkowników serwisu, którzy mają pytania, uwagi lub zastrzeżenia do aktualnej polityki prywatności prosimy o wysłanie ich pod adres: sklep@chodaki.pl

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Chodaki.pl jest firma CHODAKI.PL Monika Witkowska zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora: zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto Użytkownika); marketing bezpośredni własnych produktów.
 5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6.  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 8. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub ich usunięcia.
 9. Sklep Internetowy Chodaki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma CHODAKI.PL z siedzibą pod adresem Chmielewskiego 23 w Wejherowie.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Klienta sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach sklepu Chodaki.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 1. W ramach sklepu Chodaki.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w sklepie Chodaki.pl, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Firma CHODAKI.PL informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu Chodaki.pl.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim i w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Niniejszy regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a przepisami prawa przynającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.